Les actualités Le meilleur de l’info et des articles de nos blogueurs

Félix Eischen

De Punkt - haut um Donneschden 2. Juli - 3 confirméiert COVID-19-Fäll zu Kielen am Enseignement fondamental an dräi verschiddene Klassen

Léif Awunner aus der Gemeng Kielen, léif Schoulkanner, léif Elteren.... Et huet sécher schonn den Tour gemaach, mee leider muss ech iech iwwert dëse Wee dann och confirméieren dass mir zum Zäitpunkt vun haut Donneschdeg 2. Juli, 3 confirméiert COVID-Fäll zu Kielen am Enseignement fondamental hunn an dat an dräi verschiddene Klassen. Dëst deet eis schrecklech leed, fir d’éischt emol fir di betraffe Kanner, deenen ech hei iwwert dëse Wee elo emol wëll fest d’Daumen drécken dass si dat elo ganz tapfer iwwerstinn an dovunner sinn ech och iwwerzeegt. D’Santé an den Éducatiounsministère sinn informéiert an iwwert hier Cellulle sinn d’Elteren och kontaktéiert ginn. Eng wichteg Info ass, dat d’Kanner sech net an der Schoul selwer ugestach hunn. All Sécherheetsmoossnamen hunn dozou bäigedroen dat dëst konnt evitéiert ginn. Fir dëst weiderhin ze verhënneren, mussen elo all d’Kanner aus deenen dräi Klassen fir eng Woch a Quarantaine an dierfen net méi an d’Schoul. No 5 Deeg gi si getest, sollt deen Test dann negativ sinn, dierfen si am Prinzip nees no enger Woch zréck an d’Schoul goen, wuel wëssend dass dëst awer da villäicht net méi geschitt well d'grouss Vakanz geschwënn ufänkt. Ech wëll iwwert dëse Wee awer och em Rou a Versteesdemech bieden. All d’Servicer vu Schoul, Gemeng a Ministère schaffen zesummen a sëtzen dat en Place wat néideg ass. Sollt sech eppes un dëser Situatioun änneren, deele mir dat esou séier wie méiglech mat. All de Betraffenen nach eng Kéier vill Gedold, Courage an enger séier Besserung an dëser gelungener Zäit. Mee och déi geet eng Kéier eriwwer. Bis geschwënn Félix Eischen Buergermeeschter   Hei d'Ried vum Buergermeeschter op YouTube:  https://bit.ly/3eVAaIO  

Catégorie | Publié le 02 juillet 2020
Action-solidarite---Banner

Action de solidarité pour les commerces locaux et les associations locales | Solidaritätsaktion für lokale Unternehmen und Vereine

Dans l’intention de soutenir financièrement les commerces locaux et les associations locales frappés par la crise du Coronavirus et de faire en même temps un geste envers tous les habitants de la commune de Kehlen à titre de consolation pour l’annulation des festivités, dont notamment celles de la Fête Nationale, le collège échevinal et le conseil communal ont décidé d’offrir à chaque citoyen(ne) de la commune un bon d’achat d’une valeur de 10 €. Les bons d’achat seront distribués au courant du mois d’août et pourront ensuite être utilisés ou offerts comme don à titre gracieux aux commerces et aux associations participants de la commune jusqu’au 31 décembre 2020. La contre-valeur des bons d’achat échangés sera remboursée par l’administration communale aux commerces et associations participants. In der Absicht von der Coronavirus-Krise betroffene lokale Unternehmen und lokale Vereine finanziell zu unterstützen und gleich-zeitig eine Geste an alle Einwohner der Gemeinde Kehlen als Trost für die Absagen aller Feierlichkeiten zu machen, haben der Schöffenrat und der Gemeinderat beschlossen, jedem Bürger der Gemeinde einen Gutschein im Wert von 10 € anzubieten. Die Gutscheine können bis zum 31. Dezember 2020 in allen teil-nehmenden Geschäften und Vereinen in der Gemeinde eingelöst oder gespendet werden. Der Gegenwert der eingelösten Gutscheine wird von der Gemeindeverwaltung an die teilnehmenden Unternehmen und Vereine zurückerstattet.

Actualités | Publié le 22 juin 2020
Untitled-1

La commune de Kehlen Superficie : 2 818 ha. | Habitants : 4 800

Située au sud-ouest du Grand-Duché de Luxembourg, la commune de Kehlen se trouve
à proximité de la Ville de Luxembourg et à courte distance en voiture de la frontière belge.

La commune de Kehlen se compose des localités de Dondelange, Kehlen, Keispelt, Meispelt, Nospelt et Olm.

Contactez-nous Nous sommes à votre entière disposition

Où nous trouver ?
Commune de Kehlen
15, rue de Mamer, L-8280 Kehlen

Comment nous joindre ?
Tel. : 30 91 91 - 1  |  Fax. : 30 91 91 - 200  |  Email :

Les heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 07h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00